Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024-2025

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.


Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock. Zarządzenia (nr 14/2024)

Harmonogram rekrutacji:

 • Od 19 do 23 lutego do godz. 12:00 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko.

 • Od 26 lutego od godz. 9 do 8 marca do godz. 15:00 – składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 11 do 22 marca do godz. 8:00 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 • 25 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

 • Od 25 do 29 marca do godz. 15:00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

 • 3 kwietnia godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


 1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;

 • data i godzina wydrukowania wniosku;

 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/ szkole;

 • data i godzina zatwierdzenia wniosku
  nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 1. Informacje ogólne:

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:

  – dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie (urodzone w latach 2021-2018);
  oraz
  – dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku.

 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024).


W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. 19-23.02.2024 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.


Załącznik: deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.


4. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Załącznik wniosek

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max. 3 placówki). Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  –  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

  –   pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,
  –   wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty (składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata)/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Załącznik oświadczenie o wielodzietności

Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  – żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  – zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych  w oświadczeniach.

  W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:
  – korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  – może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  – może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

  O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

Załącznik Uchwała

 • W przypadku, gdy ilość wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów, kolejność kwalifikacji odbywa się według zasad określonych  w wewnętrznych regulaminach rekrutacji placówek oświatowych.

 • Wynik postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu przez system informatyczny lub pisemnie w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Załącznik potwierdzenie woli zapisu

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  –  wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),
  – wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.